"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร ประธานอนุกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินทุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มส่งเสริมแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 17 2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านน้ำอ้อม หมู่ 3 3.กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ หมู่ 3

รายงานผลการดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจนไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลวังหินให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข จำนวน จำนวน 18 ครัวเรือนๆบัดนี้ การปิดประกาศรายชื่อเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สามารถสแกน QR Code เข้าตอบแบบวัด EIT ได้ที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและ ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่ยากไร้ เพื่อให้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ นั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยให้ได้รับเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 18 ครัวเรือนๆละ 2,500 บาท ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 1) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การรับลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การรับลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การรับลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การรับลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 และผู้สูงอายุลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์