องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP และมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจำนวน 6 ครัวเรือน จึงขอประกาศรายชื่อครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้


ประชาสัมพันธ์แผนการให้บริการจัดเก็บภาษเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

     

แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565"


แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

      ข้อควรระวังเกี่ยวกับสุนัข

แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดศูนย์ป้องกันโรคระดับตำบล (Communit lsolation)

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

      ขอเชิญประชาชนที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS ตามลิงค์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/xc9qtr  และ ทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 31 พฤษภาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ขอประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน คือนายกรอน สีธรรม บ้านเลขที่ 46 หมู่ 13 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

ประกาศการปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

      

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

      

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

      ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  ผู้พิการที่อยู่ในเขตตำบลวังหินและมีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้ที่ สำนักปลัด อบต.วังหิน โดยนำหลักฐานมาติดต่อ ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์