องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

     

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

      

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

      

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

      

มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

      

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

      

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ

      

มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      

12 3
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์