"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต.วังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567