"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม
ที่มาของกลุ่ม
ในปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรมีราคาถูกทำให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน บ้านวังไทรงาม หมู่ที่13 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งการทำเกษตรกรรมอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติในการเพาะปลูกซึ่งในปีที่ผ่านมาเกษตรกรพบกับสภาพความแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ จากการสำรวจข้อมูลตำบล TCNAP พบว่า  จำนวนประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 258 ราย ประกอบอาชีพทำนา 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.24 ประกอบอาชีพทำไร่ 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.31 เป็นหนี้ 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.93 เป็นหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.10 จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านจึงร่วมกันคิดการหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรบ้านวังไทรงาน ขึ้น วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น แปรรูปผลไม้ตามฤดูการ  และการทำนาข้าวที่เป็นที่นิยมของตลาด โดยกรรมวิธีเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่  ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิ  นำผลผลิตในพื้นที่นำไปบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายในนามกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม  ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน  45  คน  เงินหมุนเวียนในกลุ่ม 6,000  บาท  สินค้าที่ของในกลุ่มประเภทข้าว ได้แก่  ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิ  ส่วนกลุ่มผลไม้ ได้แก่ มะขามแช่อิ่ม มะขามสามรส มะขามจี๊ดจ๊าด มะขามคลุกบ๊วย 

ติดต่อ
 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม
142 หมู่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์  
โดย นายวิทิต  จันทะคุณ ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์  08 5109 7446

 
 
 
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์

 
 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์