"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" 

 


1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
     ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
      ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
      ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
      ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
      ระบบเบี้ยยังชีพ
      ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
      ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
      ระบบประกันสังคม (SSO)
      ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
      ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
      ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
      ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
      ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
      ระบบเบี้ยยังชีพ
      ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
      ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
      ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
      ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน
      ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
      ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
      สมรรถนะประจำตำแหน่ง
      กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)
6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
      ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
      ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
      ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
      ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
      ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
      ระบบเบี้ยยังชีพ
      ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
      ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
      ระบบประกันสังคม (SSO)
      ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
      ระบบงานสารบรรณในองค์กร  
      ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA   https://itas.nacc.go.th/account/login
9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
      ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
      ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
      ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
      ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
      ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
      ระบบเบี้ยยังชีพ
      ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
      ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
      ระบบประกันสังคม (SSO)
      ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  wanghin-wp.go.th/index.php?op=homecontent


 
 
 
 
 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์