องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ  

 
 
สาส์นจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 

             นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่กระผมเข้าสู่สังคมนักการเมือง ด้วยการติดตามนักการเมืองระดับชาติ และได้เรียนรู้ถึงปัญหาตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา กระผมจึงตัดสินใจก้าว สู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่น   โดยมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่  " นายกองค์การบริหารส่วนตำบล"  ให้ดีที่สุด โดยกระผมตระหนักเสนอมา ไม่ว่าผมจะเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ล้วนแต่เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงที่มาจากความไว้วางใจและคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนตำบลวังหิน ที่มอบให้นักการเมืองอย่างผม เพียงแต่เปลี่ยนบทบาทและภารกิจที่ต่างกัน กระผมนายมานิตย์ อูบแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินและคณะ   ผู้บริหารได้เข้ามาทำหน้าที่ อันทรงเกียรตินี้ กระผมตั้งปนิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาตำบลวังหินของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า การอยู่ดีมีสุขตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตำบลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและส่วนรวม กระผมตระหนักถึงความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กเยาวชน และการกีฬา อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ทำได้จริงๆ อาจแตกต่างกันได้และเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อคณะผู้บริหารมาตลอด กระผมและคณะผู้บริหารขอเรียนยืนยันอันเป็นสัญญาประชาคมต่อพี่น้องชาวตำบลวังหินว่า จะมุ่งมั้นทำงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต ในการพัฒนาตำบลของเรา ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลวังหิน ทุกท่านที่ให้การไว้วางใจกระผมและคณะผุ้บริหารด้วยดีตลอดเวลา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ปกป้องและดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจะประสบความสุขและความเจริญยิ่งยืนนาน

(นายมานิตย์ อูบแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

 

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-17749
covic-19-2
banner-16789
banner-16813
banner-16812
ระบบจองคิวออนไลน์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
คู่มือประชาชน
ความรู้ / บทความ
คลังวีดีทัศน์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์